Sprawdź naszą nową stronę internetową.

Przejdź na nową stronę

Polityka ochrony i przetwarzania danych osobowych

Niniejsza Polityka ochrony i przetwarzania danych osobowych (dalej zwana „Polityka” w odpowiedniej formie gramatycznej) opisuje sposób, w jaki spółka TJ-Legal, s.r.o., REGON: 45 447 292, NIP: 2022987791, NIP-VAT: SK2022987791, z siedzibą Hlavná 133, 080 01 Prešov, Republika Słowacka, wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego Prešov, dział Sro, poz. nr 22687/P (dalej zwana „Spółka” lub „my” w odpowiedniej formie gramatycznej) przetwarza udostępnione dane osobowe w celu świadczenia usług na podstawie zleceń (dalej zwanych „Usługi” w odpowiedniej formie gramatycznej) na stronie internetowej: www.pl.tj-legal.com (dalej zwanej „Strona Internetowa” w odpowiedniej formie gramatycznej).

1. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody, której udzieliłeś/aś nam zaznaczając pole „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” po zapoznaniu się z niniejszą Polityką. Pole to znajduje się pod formularzem online każdego wniosku o świadczenie usługi.

2. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY UDOSTĘPNIONE NAM PRZEZ CIEBIE DANE OSOBOWE INNYCH OSÓB (OSÓB TRZECICH)?

Dane osobowe innych osób (osób trzecich) przetwarzamy w ograniczonym zakresie, tj. w zakresie niezbędnym do świadczenia usług. Przetwarzanie odbywa się na podstawie oświadczenia o upoważnieniu do przekazania danych osobowych osoby, której dane dotyczą złożonego przez zaznaczenie pola „Akceptuję Regulamin Ogólny” po zapoznaniu się z Regulaminem ogólnym dla konsumentów (w szczególności pkt VI. Oświadczenie o upoważnieniu do przekazania danych osobowych osoby trzeciej) oraz niniejszą Polityką. Pole to znajduje się pod formularzem online każdego wniosku o świadczenie usługi.

3. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY? I W JAKIM CELU?

Zbieramy następujące dane osobowe dotyczące Twojej osoby (dalej zwane „Dane Osobowe” w odpowiedniej formie gramatycznej) w zależności od tego, w jaki sposób i w jakim zakresie korzystasz z naszej Witryny i/lub Usług:

3.1. Informacje niezbędne do rejestracji oraz dostępu do Witryny

W celu zarejestrowania się w naszej Witrynie, a następnie zalogowania się do niej i uzyskania dostępu do spersonalizowanych usług w Witrynie, przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • tytuł,
 • imię,
 • nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres stałego zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • e-mail,
 • telefon.

Przetwarzanie powyższych danych jest konieczne do wykonywania zawartej z nami umowy. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest art. 6 ustęp 1 lit. (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej „RODO”).

3.2. Informacje niezbędne do świadczenia Usług

W celu świadczenia Usług przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • tytuł,
 • imię,
 • nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres stałego zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • e-mail,
 • telefon.

Przetwarzanie powyższych danych jest konieczne do wykonywania zawartej z nami umowy. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest art. 6 ustęp 1 lit. (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

3.3. Informacje pozyskiwane do celów marketingowych

W celu subskrypcji naszego newslettera i/lub ulotek, informacji o zniżkach, aktualizacjach, udoskonaleniach i ofertach oraz innych materiałów marketingowych w formie wiadomości mailowych, SMS-owych lub przesyłek pocztowych i/lub notyfikacji, przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • tytuł,
 • imię,
 • nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres stałego zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • e-mail,
 • telefon.

Powyższe dane osobowe przetwarzamy za Twoją wyraźną zgodą. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest art. 6 ustęp 1 lit. (a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Jeśli uznasz, że nie chcesz już otrzymywać takich wiadomości marketingowych, niezależnie od ich formy, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości mailowej na polska@tj-legal.com z prośbą o anulowanie subskrypcji wiadomości marketingowych. Odwołanie zgody oznacza, że nie będziesz już otrzymywać informacji i powiadomień o zniżkach, aktualizacjach, udoskonaleniach i naszych ofertach. Odwołanie zgody na przesyłanie wiadomości mailowych zawierających niezbędne informacje związane ze świadczeniem Usług nie jest możliwe, ponieważ nie są to informacje przesyłane w celu marketingowym.

3.4. Informacje pozyskiwane podczas korzystania z naszej Witryny

W dążeniu do ciągłego udoskonalania naszych Usług oraz poprawy komfortu korzystania z naszej Witryny, przetwarzamy informacje dotyczące:

 • Twojego komputera,
 • wizyt lub korzystania z naszej Witryny i/lub naszych Usług (w tym adresu IP, lokalizacji, typu i wersji przeglądarki/systemu operacyjnego, linków źródłowych, czasu wizyt na przeglądanych stronach i poruszania się po naszych Witrynach lub jakichkolwiek innych podobnych informacji, które Spółka może uzyskać bezpośrednio lub pośrednio od dostawców stron trzecich),
 • • generowanych podczas korzystania z naszej Witryny i/lub Usług lub które są generowane w trakcie korzystania z naszych Usług (w tym czasu, częstotliwości i sposobu korzystania z naszej Witryny).

Pliki cookie wykorzystujemy do analizy ruchu na stronie za pomocą usług Google Analytics, Google Adwords, Google Webmaster, Facebook, Piwik, Exponea i HotJar. Są to narzędzia analityczne, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony lub aplikacji.

Powyższe dane osobowe przetwarzamy za Twoją wyraźną zgodą. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest art. 6 ustęp 1 lit. (a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

3.5. Informacje pozyskiwane podczas kontaktu z nami

Podczas kontaktu z nami, niezależnie od powodu (np. wsparcie podczas korzystania z Witryny/korzystania z Usług, reklamacje, rozwiązywanie ewentualnych problemów itp.), przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • tytuł,
 • imię,
 • nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres stałego zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • e-mail,
 • telefon,
 • treść wiadomości,
 • metadane związane z komunikacją,
 • jakiekolwiek inne niezbędne dane, które zdecydujesz się nam przekazać w wiadomości.

Przetwarzanie tych danych jest konieczne do wykonywania zawartej z nami umowy. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest art. 6 ustęp 1 lit. (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

4. NA JAKIEJ INNEJ PODSTAWIE MOŻEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Poza wyżej wymienionymi przesłankami, mamy prawo do przetwarzania Twoich Danych Osobowych w celu wykonywania naszych obowiązków ustawowych zgodnie z art. 6 ustęp 1 lit. (c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub w celu ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ustęp 1 lit. (f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679, na przykład w celu zapobiegania oszustwom, bezpieczeństwa sieci i informacji oraz marketingu bezpośredniego.

5. W JAKI SPOSÓB I KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W celu udostępnienia naszej Witryny i/lub Usług (oraz jeśli w danych okolicznościach jest to konieczne), mamy prawo do przekazania Twoich Danych Osobowych (na co wyrażasz zgodę) zgodnie z zasadą minimalizacji ograniczonemu kręgowi osób, tj. naszym pracownikom, podwykonawcom, urzędnikom, doradcom, przedstawicielom handlowym, dostawcom lub osobom powiązanym ze Spółką i Dostawcom Usług w zakresie, w jakim jest to właściwe i konieczne do osiągnięcia celu określonego w niniejszej Polityce, w szczególności, ale nie tylko, następującym osobom:

 • Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99,
 • GoPay, Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768,
 • SuperFaktura, s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 81104 Bratislava,
 • orgány verejnej moci,
 • O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova č. 24, 851 01 Bratislava 5, IČO 35 848 863.

Ponadto Twoje dane osobowe możemy przekazać:

 • w zakresie wymaganym na mocy przepisów,
 • w związku z jakimikolwiek toczącymi się lub przyszłymi postępowaniami,
 • w celu dowiedzenia, dochodzenia lub ochrony naszych interesów prawnych (w tym do przekazywania Twoich Danych Osobowych osobom trzecim w celu zapobiegania oszustwom i minimalizowania ryzyk płatniczych).

Mamy prawo do przekazania Twoich Danych Osobowych, które uniemożliwiają Twoją identyfikację (w tym anonimowych danych dotyczących korzystania z naszej Witryny i/lub Usług, linków/stron wyjściowych i adresów URL, rodzajów platform, liczby kliknięć itd.) stronom trzecim, które są zainteresowane takimi informacjami, w celu zrozumienia sposobu korzystania z niektórych usług.

Nie przekazujemy stronom trzecim Danych Osobowych, które umożliwiają Twoją identyfikację lub lokalizację w celu marketingu bezpośredniego.

Możemy umożliwić niektórym stronom trzecim publikowanie w naszej Witrynie reklam i informacji marketingowych. Strony trzecie korzystają z technologii, która wysyła bezpośrednio do Twojej przeglądarki oferty lub linki do ofert, które następnie wyświetlają się w przeglądanej witrynie. W takim przypadku automatycznie otrzymują Twój adres IP. Mogą stosować też inne technologie (np. pliki cookie, JavaScript lub web beacon), które mierzą skuteczność ich reklam oraz personalizują treść wyświetlanych reklam. Stronom tym nie przekazujemy informacji, które umożliwiałyby personalizację pozyskanych w ten sposób danych. Należy mieć na uwadze, że jeśli reklamodawca zwróci się do nas o publikację reklamy dla określonej grupy klientów, a Ty zareagujesz na tę reklamę, ogłoszeniodawca lub serwer reklamowy może z tego wyciągnąć wniosek, że należysz do grupy, do której próbuje dotrzeć. Niniejsza polityka nie służy uregulowaniu Twojej relacji z jakąkolwiek stroną trzecią, która korzysta z wyżej wymienionych technologii. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z polityką przetwarzania danych osobowych reklamodawców.

6. CZY TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Dane osobowe, które zbieramy mogą być przechowywane lub w inny sposób przetwarzane i przekazywane pomiędzy państwami, w których prowadzimy naszą działalność biznesową w dążeniu do osiągnięcia celu przetwarzania określonego w niniejszej Polityce. W tym samym celu Twoje dane mogą być przekazywane pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego a innymi państwami.

7. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

O ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, mamy prawo do przetwarzania Twoich Danych Osobowych w formie umożliwiającej identyfikację do czasu osiągnięcia celu, w którym Dane Osobowe zostały przekazane (może dotyczyć okresu, w którym odwiedzasz naszą Witrynę lub korzystasz z naszych Usług i/lub całego okres, w którym trwa cel przetwarzania Danych Osobowych), jeśli nie określono inaczej, przez następujący czas:

7.1. Informacje niezbędne do rejestracji oraz dostępu do Witryny

Dane niezbędne do rejestracji oraz dostępu do Witryny będą przetwarzane od dnia Twojej rejestracji w Witrynie do 30 dni od daty anulowania rejestracji. W tym okresie (tj. 30 dni od daty anulowania rejestracji) dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozwiązania zawartego z nami stosunku umowy, który został zawarty poprzez rejestrację w Witrynie, rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, które powstały na tym tle i ochrony naszych uzasadnionych interesów).

7.2. Informacje niezbędne do świadczenia Usług

Dane niezbędne do świadczenia Usług będą przetwarzane od dnia zlecenia Usługi do czasu jej ewidentnego zrealizowania (tj. do dnia wykonania wszystkich czynności potrzebnych do osiągnięcia celu usługi).

7.3. Informacje pozyskiwane do celów marketingowych

Dane pozyskiwane do celów marketingowych będą przetwarzane od dnia udzielenia zgody na takie przetwarzanie do dnia odwołania zgody lub anulowania rejestracji w Witrynie.

7.4. Informacje pozyskiwane podczas korzystania z naszej Witryny

Dane pozyskiwane podczas korzystania z naszej Witryny będą przetwarzane od dnia udzielenia zgody na takie przetwarzanie do dnia odwołania zgody lub anulowania rejestracji w Witrynie.

7.5. Informacje pozyskiwane w przypadku pozostawienia komentarza / oceny

Dane pozyskiwane poprzez pozostawienie komentarza/oceny będą przetwarzane od dnia udzielenia zgody na takie przetwarzanie do dnia odwołania zgody lub anulowania rejestracji w Witrynie albo usunięcia komentarza/oceny.

7.6. Informacje pozyskiwane podczas kontaktu z nami

Dane pozyskiwane podczas kontaktu z nami będą przetwarzane od dnia ich pozyskania do czasu spełnienia Twojego żądania wynikającego z komunikacji mailowej lub telefonicznej.

Mamy prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych przez okres dłuższy niż określono powyżej, o ile jest to potrzebne:

 • w celu spełnienia naszych obowiązków ustawowych,
 • • w celu dowiedzenia, dochodzenia lub ochrony naszych interesów prawnych (w tym do przekazywania osobom trzecim informacji w celu zapobiegania oszustwom i minimalizowania ryzyk płatniczych).

7.7. Nagrania z kamer przemysłowych na terenie spółki

Administratorem systemu kamer przemysłowych i monitoringu jest TJ-Legal, s.r.o., REGON: 45 447 292, z siedzibą Hlavná 133, 080 01 Prešov. Dane do kontaktu: e-mail: kontakt@tj-legal.com, telefon: 051 321 5211.

Na terenie spółki znajdują się kamery monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia. Miejsca, w których znajdują się kamery są odpowiednio oznakowane.

 • Cele przetwarzania danych osobowych: Monitorowanie terenu spółki i jej otoczenia ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i mienia.
 • Podstawa prawna: Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa, wykrywanie przestępstw. Ochrona mienia lub zdrowia.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Art. 6 ustęp 1 lit. f) RODO.
 • Okres przetwarzania danych osobowych: Jeśli sporządzone nagranie nie jest wykorzystywane w postępowaniu karnym lub w postępowaniu o wykroczenie, jest ono automatycznie usuwane z systemu w ciągu 15 dni od dnia następującego po dniu, w którym zostało sporządzone.

8. W JAKI SPOSÓB ODWOŁAĆ ZGODĘ?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można odwołać w dowolnym momencie wedle własnego uznania, kontaktując się z nami drogą mailową na: kontakt@tj-legal.com lub telefonicznie pod numerem: 051 321 5211.

9. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

9.1. Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych

W szczególności do informacji o: (i) celach przetwarzania Danych Osobowych, (ii) kategoriach przetwarzanych Danych Osobowych, (iii) odbiorcach, którym Dane Osobowe są przekazywane oraz (iv) czasie przechowywania Danych Osobowych.

9.2. Prawo do sprostowania Danych Osobowych

Jeśli dowiesz się, że Twoje Dane Osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe, poinformuj nas o tym, abyśmy je mogli niezwłocznie poprawić.

9.3. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych

Zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych można w dowolnym momencie odwołać. Cofnięcie zgody musi być jednoznacznym, zrozumiałym i stanowczym oświadczeniem woli (ze wskazaniem, której zgody dotyczy). Cofnięcie zgody wywołuje skutki w przyszłości.

9.4. Prawo do usunięcia Danych Osobowych (Prawo do bycia zapomnianym)

Twoje Dane Osobowe zostaną usunięte, jeżeli: (i) Dane Osobowe nie są już potrzebne w celu, w którym zostały pozyskane, (ii) odwołasz zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych na warunkach określonych w niniejszej Polityce, (iii) zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, (iv) Twoje Dane Osobowe pozyskaliśmy niezgodnie z prawem, (v) mamy ustawowy obowiązek usunięcia Twoich Danych Osobowych.

9.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych

Przysługuje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych, jeżeli: (i) zgłosisz zastrzeżenie do poprawności Danych Osobowych w okresie umożliwiającym weryfikację ich poprawności, (ii) Twoje Dane Osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem i sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając ograniczenia ich wykorzystania, (iii) Twoje Dane Osobowe nie są nam już potrzebne do przetwarzania, ale potrzebujesz ich w celu dochodzenia swojego roszczenia lub (iv) zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych, do czasu zweryfikowania, czy nasze podstawy prawne przeważają nad Twoim uzasadnionym interesem.

9.6. Prawo do przenoszenia Danych Osobowych

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, które przetwarzamy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi.

9.7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych

Przysługuje Ci prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, marketingu i profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim.

9.8. Prawo do wszczęcia postępowania przed organem nadzorczym

Jeżeli podejrzewasz, że doszło do naruszenia Twojego prawa do ochrony Danych Osobowych, przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania przed organem nadzoru, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), Hraničná 12, 820 07 Bratysława 27, Republika Słowacka (https://dataprotection.gov.sk/).

10. KORZYSTAMY ZE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI I PROFILOWANIA. JAK TO DZIAŁA?

W celu świadczenia naszych Usług wykorzystujemy: (i) zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach (tj. zbieramy Twoje Dane Osobowe, które następnie są oceniane za pomocą narzędzi technicznych, bez jakiegokolwiek udziału człowieka. Następnie, w oparciu o tę ocenę, świadczymy Ci nasze Usługi) oraz (ii) profilowanie (tj. zbieramy i oceniamy Twoje Dane Osobowe oraz dane o Twoim zachowaniu w naszej Witrynie w celu zakwalifikowania Cię do określonej grupy oraz dokonujemy analizy i przewidywania Twoich zainteresowań, późniejszych zachowań itp.).

11. CZY PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE DZIECI?

Ochrona prywatności dzieci jest dla nas szczególnie ważna. W związku z powyższym nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych osób, które nie ukończyły 16 roku życia. Jeśli nie masz ukończonych 16 lat, nie przesyłaj nam żadnych Danych Osobowych, w tym swojego imienia i nazwiska, adresu stałego zamieszkania, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Żadna osoba, która nie ukończyła 16 lat nie jest uprawniona do podawania w Witrynie swoich Danych Osobowych. Jeśli dowiemy się, że jakakolwiek Dana Osobowa, którą przetwarzamy dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 lat, a zarazem nie uzyskaliśmy zgody opiekuna prawnego takiej osoby, taka Dana Osobowa zostanie niezwłocznie usunięta. Jeśli podejrzewasz, że możemy przetwarzać informacje od osób, które nie ukończyły 16 lat lub dotyczące takich osób, prosimy o kontakt na polska@tj-legal.com. Jeśli do świadczenia usługi niezbędne są dane osobowe dzieci, przetwarzamy je wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody opiekuna prawnego dziecka, w niezbędnym zakresie i wyłącznie w celu świadczenia usług.

12. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY OPERACJE FINANSOWE?

Wszystkie operacje finansowe i transakcje realizowane elektronicznie w naszej Witrynie lub w związku z naszymi Usługami będą przetwarzane za pośrednictwem dostawców usług płatniczych online GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Republika Czeska, REGON: 26046768. Twoje Dane Osobowe będziemy przekazywać dostawcom usług płatniczych online tylko w zakresie potrzebnym do przetwarzania płatności, które realizujesz za pośrednictwem naszej Witryny, zwrotu płatności i rozpatrywania skarg oraz udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące płatności i zwrotów.

13. W JAKI SPOSÓB WSPÓŁPRACUJEMY Z WITRYNAMI STRON TRZECICH?

W naszej Witrynie znajdują się hiperłącza i szczegóły dotyczące witryn stron trzecich. Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za politykę przetwarzania i procedury stron trzecich w obszarze ochrony danych osobowych.

14. CZY MASZ JESZCZE JAKIEŚ PYTANIA?

Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Danych Osobowych lub jeśli chcesz skorzystać z któregoś z przysługujących Ci praw, o których mowa w niniejszej Polityce, skontaktuj się z nami na: polska@tj-legal.com lub telefonicznie pod numerem 051 321 5211.

15. JAK AKTUALIZUJEMY NASZĄ POLITYKĘ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki. Jeśli zmieniamy Politykę lub procedury, o zmianach informujemy w Witrynie, abyś zawsze wiedział/a, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach możemy je przekazać osobie trzeciej. Dlatego ważnym jest, aby podczas korzystania z Witryny sprawdzać aktualną treść Polityki obowiązującą w danym czasie.

Ustawienia
OK
Cookies używamy na dopasowanie treści
Google Analytics (Statystyczne cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingowe cookies)