Sprawdź naszą nową stronę internetową.

Przejdź na nową stronę

COPYRIGHT ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

Warunki korzystania ze stron internetowych firmy TJ-Legal, s.r.o.

Przeglądając internetowe strony potwierdzacie,że przeczytaliście i zrozumeliście poniżej podane warunki korzystania ze stron internetowych firmy TJ-Legal, s.r.o., oraz,że zobowiązujecie się ich dotrzymywać.

Prosimy was, abyście nie używali i opuścili te strony internetowe, w przypadku,gdy nie wyrażcie zgody na warunki lub macie do nich zastrzeżenia.

TJ-Legal, s.r.o. pozwala na przeglądanie oraz pobieranie informacji z tych stron tylko na osobisty i niekomercyjny użytek , pod warunkiem nie łamania praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej. Wszystkie prawa autorskie jak również wszystkie prawa własności intelektualnej bez ograniczeń, w formie i treści tej strony internetowej są własnościa TJ-Legal, s.r.o.. Ochrona odnosi się również do nazwy handlowej TJ-Legal, s.r.o. oraz znaku/logo firmy.

Publikowanie informacji na tych stronach internetowych nie może być uważane za udostępnianie praw na ich używanie w myśl ochrony autorskiego lub innego prawa własności intelektualnej . Bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia firmy TJ-Legal, s.r.o. nie można tej Treści rozpowszechniać , plagiatować, przepisywać oraz przechowywać w żadnym na to wyznaczonym systemie, tłumaczyć na jakikolwiek naturalny lub komputerowy język, przenośić w jakiejkolwiek formie lub jakimkolwiek sposobem ( elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny, tworzenie nagrań itp.) , dalej sprzedawać ani dalej dystrybuować na jakiekolwiek publiczne lub komercyjne cele ani jako całość , ani jako części. Nie macie prawa poprawiać „ramek“ na tych stronach oraz ich treśći oraz zobowiązujecie się nie kopiować żadnej częśći tej strony na jakimkolwiek serwerze. Dalej zobowiązujecie się nie używać oraz nie wyświetlać w żaden sposób żadnej nazwy i logo , którego właścicielem jest firma TJ-Legal, s.r.o. bez poprzedniej pisemnej zgody firmy TJ-Legal, s.r.o.

Nielegalne używanie informacji z tych stron w jakiejkolwiek formie będzie poruszeniem przepisów prawnych o prawie autorskim oraz innych przepisów prawnych o ochronie praw własności intelektualnej, z dochodzeniem roszczeń o odszkodowanie i utracony zysk. Kiedykolwiek wyślecie e-mailem, pobierzecie lub wydrukujecie kopię Treści, jesteście zobowiązani równocześnie dołączyć wszystkie powiadomienia dotyczące praw autorskich oraz dalsze informacje należące do Treści , wliczając w to powiadomienia o autorskich prawach znajdujących się w dolnej części strony.

Odpowiedzialność prawna

Informacje i dane publikowane na tych stronach internetowych nie są prawnie wiążące, mają tylko informacyjny charakter i są udostępniane tylko w celu informowania szerszej grupy odbiorców, szczególnie o działalności firmy TJ-Legal, s.r.o.. Celem firmy TJ-Legal, s.r.o., jest udostępnianie za pośrednictwem swoich stron internetowych zawsze prawdziwych i aktualnych informacji. TJ-Legal, s.r.o. jednak nie może ręczyć za dokładność, kompletność, znaczenie oraz niezawodność tych informacji.

TJ-Legal, s.r.o. ani inna osoba zaangażowana w tworzenie, produkcję lub udostępnianie tej strony internetowej nie jest odpowiedzialna za uszczerbek jakiejkolwiek natury wypływający z opierania się na informacjach znajdujących się na tej internetowej stronie, dostępu do niej, jej używania lub nieumiejetności jej używania lub z powodu błędów lub niedostatków w jej treści. Za uszczerbek uważa się przede wszystkim, wszak nie tylko, stratę, uszkodzenie lub nakłady spowodowane wirusami, które zaatakowały wasz komputer, inne sprzęty, oprogramowanie lub dane.

TJ-Legal, s.r.o. oraz inna osoba nie jest odpowiedzialna za żadne szkody powstałe w jakikolwiek sposób w wyniku używania przez was lub nieumiejetność używania tych stron lub jakiejkolwiek treści, usług lub materiałów udostępnianych na tych stronach lub za pośrednictwem ( dalej „te środki ochronne“). Te środki ochronne dotyczą wszystkich roszczeń , czy wypływają już one z gwarancji, umowy, złamania prawa lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej bez względu na to, czy firma TJ-Legal, s.r.o. była powiadomiona o możliwości powstania takich szkód albo nie. Te środki ochronne dotyczą wszystkich strat, oprócz innych również bezpośrednich , pośrednich , nadzwyczajnych, powstałych przypadkowo, szkód następczych i szkód powstałych w wyniku przykładowej lub nałożonej przez organy publiczne kary, szkód powstałych w wyniku urazu lub przypadkowej śmierci, utraty zysku i szkód powstałych w wyniku utraty danych lub przerwania działalności handlowej.

Korzystanie ze stron

TJ-Legal, s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub popraw warunków i informacji udostępnionych na stronach . Dlatego was prosimy, abyście Warunki używania kontrolowali regularnie , dlatego że potencjalne zmiany nabywają moc prawną w momencie ich udostępnienia na tej stronie internetowej.

Korzystanie ze strony internetowej. Jako użytkownik zgadzacie się ,że przy korzystaniu z tej strony internetowej będziecie postępować zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi Słowackiej Republiki, będziecie zawsze działać zgodnie z dobrymi moralami, zasadami uczciwego kontaktu handlowego a z tymi Warunkami korzystania , nie będziecie w żadnen sposób szkalować dobrego imienia i praw administratora, właściciela ani pozostałych użytkowników. Jako użytkownik zgadzacie się ,że nie będziecie :

  • używać strony internetowej z naruszeniem praw własności intelektualnej,
  • ingerować w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody w treści strony internetowej,
  • ingerować w jakikolwiek sposób w bezpieczeństwo strony internetowej,
  • ingerować innym użytkownikiem do korzystania ze strony internetowej,
  • rozsyłać niechciane wiadomości ( spamy) i wiadomości łańcuchowe,
  • szerzyć na tej stronie internetowej wiadomości czy materiały łamiące przepisy prawne, dobre maniery, czy też zagrażające porządkowi publicznemu.

Ochrona prywatności

TJ-Legal, s.r.o. szanuje prywatność użytkowników strony internetowej. Prosimy was, abyście zapoznali się z Warunkami ochrony i przetwarzania danych osobowych i Zasadami przetwarzania plików Cookie, w których są wyjaśnione prawa użytkowników oraz zasady i warunki, według których administrator może używać dane osobowe, które są dostarczane za pośrednictwem tej strony internetowej.

Połączenia do stron internetowych osób trzecich

Ta strona internetowa może zawierać połączenia lub linki do innych stron internetowych, którymi właścicielami oraz osobami zarządzającymi sa osoby trzecie , nad którymi firma TJ-Legal, s.r.o nie posiada kontroli, a które wam umożliwią opuszczenie tej strony internetowej ( tzw. hiperłącza ). Wprowadzenie połączenia do internetowych stron osób trzecich nie oznacza wyrażenia zgody ani rekomendacji tych stron internetowych osób trzecich czy ich treści przez administratora. Administrator ułatwia wam tylko w ten sposób poruszanie się po internecie. Podobnie można na tą stronę internetową wchodzić bez połączeń z internetowych stron osób trzecich , nad którymi administrator nie ma kontroli. Takie połączenie jest możliwe, tylko wtedy gdy będzie wykonane na stronie startowej tej strony internetowej. Jakikolwiek wyjątek z tych zakazów jest możliwy tylko z poprzednią pisemną zgodą administratora. Prosimy was, abyscie byli świadomi tego ,że przekierowanie na internetowe strony osób trzecich wykonujecie na własne ryzyko a przekierowanie to kieruje się własnymi warunkami użytkowania osób trzecich. Bądzcie również świadomi tego,że administrator nie zatwierdza ani nie sprawdza żadnych stron internetowych osób trzecich , dlatego też nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność, jakość, kompletność lub przydatność w jakimkolwiek celu w związku z informacjami zamieszczonymi na tych stronach internetowych i nie posiada prawnej odpowiedzialnośći za niedotrzymanie prawnych postanowień lub naruszenie praw osób trzecich, do których na tych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem mogłoby dojść.

Postanowienia końcowe

W zakresie , w którym są postanowienia tych Warunków użytkowania niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienia odzielają się bez wpływu na wykonalność pozostałych postanowień. Korzystanie ze strony internetowej rządzi się pod każdym względem według słowackich przepisów prawnych niezależnie od wyboru prawa. Nimniejszym zgadzacie się ,że wszystkie konflikty czy postępowani sądowe wynikające pośrednio czy bezpośrednio lub dotyczące tej strony internetowej, będą rozwiązywane przed odpowiednimi sądami Słowackiej Republiki. TJ-Legal, s.r.o. nie zrzeka się oraz w żaden sposób nie ogranicza swoich praw wynikających z bycia właścicielem tej strony internetowej, jej treści oraz jej udostępniania, które nie są dosłownie zawarte w tych Warunkach użytkowania.
Z wszystkich tych praw firma TJ-Legal, s.r.o. może korzystać właściwie i stosować zgodnie z prawnymi przepisami.

Copyright © 2022 TJ-Legal, s.r.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ustawienia
OK
Cookies używamy na dopasowanie treści
Google Analytics (Statystyczne cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingowe cookies)